IsiZulu

Izinyanga zonyaka

Izinyanga zesiZulu zisemqoka emisebenzini eyehlukene. Emamdulo kwakubhekwa ilanga, inyanga, izinkanyezi, umoya kanye nokutshaliwe ukuqamba inyanga leyo yangaleso sikhathi. Umuntu ongumZulu ubebona ngokushintsha kwesimo sezwe ukuthi sekuyisikhathi sokwenza okuthile. Zihleleka kanje izinyanga eziyisishiyalombili.

Iziphicaphicwano

Yini iziphicaphicwano? Iziphicaphicwano uhlobo lwenkulumo olusangxoxo yokuzijabulisa nokuchitha isizungu, kwabadala nakwabancane. Ngalomdlalo izingane zazifunda ukucabanga masinya futhi ngokucophelela. Ngabe zikhona ezinye ozaziyo? Shiya i-comment ngezansi 👇

Izaga zesiZulu nezincazelo zakhona

Yini isaga? Izaga ziyimisho esetshenziswa ukuchaza izimo ezithile. Isaga siyinkulumo eseyabonwa ukuthi injalo futhi engenakuguquka.  Isaga siyinkulumo ecashile kodwa enika umqondo ophelele. Izaga zisetshenziswa lapho umuntu enonga inkulumo yakhe. Uma izinto zenzeka ngendlela ethile, nemiphumela yazo ifana, abadala betha isaga. Nanku umdlalo omncane – Ngabe uyazazi izaga nezisho eziveziwe lapha esithombeni 👇 cindezela isithombe ngezansi …

Izaga zesiZulu nezincazelo zakhona Read More »