UngumZulu wangempela?

Ngabe kubizwa ngani lokhu okuveziwe esithombeni?

Correct! Wrong!

Uma kukhulunywa ngo"Zibandlela" kusuke kushiwo yiphi inyanga?

Correct! Wrong!

Abantu abadala baye bathi ungami emnyango ngoba usuke uvimba....

Correct! Wrong!

Amasi avamise ukudliwe nani?

Correct! Wrong!

Ngabe u"R2" ubizwa ngaliphi elinye igama?

Correct! Wrong!

Ngabe sithini lesaga esivezwe ngenhla?

Correct! Wrong!

izinkulungwane ezinthathu amakhulu amabili amashumi amane nanhlanu.

Khetha lenombolo ebhalwe ngamagama.
Show hint
Correct! Wrong!

Khetha elinye igama elisho imali ngesiZulu.

Correct! Wrong!

Ngabe ubani lo oveziwe esithombeni?

commons.wikimedia.org
Correct! Wrong!

Ngabe lokhu okusesthombeni kwaziwa ngani?

Correct! Wrong!

UngumZulu wangempela?
Emuva kocwaningo olujulile kutholakala ukuthi uyi FAKE YOMZULU

Emuva kocwaningo olujulile kutholakala ukuthi unguMZULU PHAQA

Share your Results:

4 thoughts on “UngumZulu wangempela?”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *