Izaga zesiZulu nezincazelo zakhona

Yini isaga?

Izaga ziyimisho esetshenziswa ukuchaza izimo ezithile. Isaga siyinkulumo eseyabonwa ukuthi injalo futhi engenakuguquka.  Isaga siyinkulumo ecashile kodwa enika umqondo ophelele. Izaga zisetshenziswa lapho umuntu enonga inkulumo yakhe. Uma izinto zenzeka ngendlela ethile, nemiphumela yazo ifana, abadala betha isaga.
IsagaIncazelo
Ababulali benyathi balala ucwayimbanaKunabantu abazenza izilima kodwa bebe behlakaniphile. Ubobaxwaya abantu abanjalo.
Abantu abayi ngandawonye bengemanziAbantu abavumelani bonke ngento eyodwa.
Akukho ndlovu yasindwa umboko wayoAkekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe.
Akukho silima sindlebende kwabo (Abanye bathi “Akunasithutha esindlebende kwaso”)Kuchaza ukuthi ngisho umuntu engenza izinto ezingekho zinhle, noma abe yisigebengu kodwa abakwabo angeke bamlahle.
Akukho thusi lathetha lilodwaAkekho umuntu onganengwa engaqalwanga.
Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isizibaUma uzwise omunye umuntu ubuhlungu noma umbulale, ngeke ukuthole ukuphumula abakubo nabangani bakhe bazomphindiselela.
Akuqhude lasindwa umzwezweAkekho umuntu ohlulwa umthwalo wakhe.
Akuvelwa kanyekanye kungemadlebe embongoloAbantu abaphumeleli kanyekanye.
akuye ngamagama ankahleAkwenzeke nje ngoba bewethembisile.
Amathanga ahlanzela abangenamabhodweIzinto ezinhle ziya kwabangazidingi noma kwabangakwazi ukuzisebenzisa ngendlela okuyiyo.
Ameva ayabangulanaUmuntu uthola usizo kwabanye abantu. Abantu bayasizana, akekho ongaphumelela ezimele yedwa.
Ameza ayabangulanaKuchaza ukuthi abantu bayasizana.
Ayikho inkomo yobuthongoImpumelelo iyasetshenzelwa.
Bahlangene phezulu kanti phansi bangamaheleBenza sengathi bayezwana futhi akukho okungangena phakathi kwabo kanti bahubhuza amanga.
Enethunga kayisengeli phansiUmnini wento akahlupheki ikhona.
Ibhizela labulala indlovuUmuntu uyalinyazwa nayinto yena athi ayilutho.
Ikhaba kalethenjwaUma wenza into ethile ungazitsheli ukuthi isilungile, ngoba kungenzeka yonakale.
Ikhiwane elihle ligcwala izibunguInto enhle ngaphandle ijwayele ukuba nobubi ngaphakathi.
Ilelo nalelo nkankane aliyodla umsundu wangakuboIlowo nalowo muntu kumele ayozizamela ngakubo.
Imbila yeswela umsila ngokulayezelaUngaze wathemba abanye ukuthi bakwenzele imisebenzi eqondene lawe.
Imbuzi igudla igumaKushiwo umuntu ofuna usizo komunye kodwa engaphumeli obala ukusho lokho afisa ukukuthola kulowo muntu.
Imiphanda ibulawa izakhelaniAbantu abakhelene noma abangabangani abajwayele ukulimaza abantu.
Impi isesendeniKuxabele abantu abazalanayo, bandoda nye.
Induku enhle igawulwa ezizweniIntombi noma umakoti omuhle umthola kude noma ekuhambeni.
Ingane engakhali ifela embelekweniUma ungazibiki, ukhulume ngenkinga yakho ngeke ubonakale futhi ngeke uzwakale.
Ingwe idla ngamabalaUmuntu uzenza yena ukuthi athandeke ngezenzo nangemisebenzi yakhe.
Inja iyawaqeda ngolimiKancane kancane koze kulunge.
Inkomo ingazala umuntuNgeke kwenzeke lokho.
Inkonjane iwele enkundleniUmuntu oliqili ubhajwe ebuqilini bakhe.
Inkonjane yakhela ngodakaUmuntu owenza okuhle kumele abekezele ngisho kunzima angalilahli ithemba.
Inkonyane yomgakla yeqa lapho kweqe khona uninakusho ukuthi izenzo zomzali ezimbi ziwufuzo lomzali wayo.
Inkovu iphuma ethangeniIngane iye ifuze abazali bayo.
Inkunzi isematholeniKuchaza ukuthi abaholi bakusasa basezinganeni ezikhulayo .
Insema isimi ngokhandeKushiwo kumuntu osehlulekile kulokho akade ekwenza. Kwesinye isikhatji kusho ukuthi usedalulekile, lokho abekwenza sekubonwa yinoma ubani.
Intendele ibindwe isidwaUkuhlakanipha kuphelele ezeni.
Intendele iwel’enkundleniInhlanhla izizele.
Into yomuntu umhluzi wempisiUngabothembela entweni yomuntu noma yokwebolekwa.
Inxeba lendoda alihlekwaUngabomhleka umuntu uma esenkingeni noma evelelwa okubi ngoba kusasa kungawe.
Inzimakazi izala ilungakazi (Abanye bathi “uMfundisi uzala umthakathi” / “Umfundisi akamzali umfundisi”)Kusho ukuthi uMzali uzala izingane ezangamfuzile ngezenzo ezinhle.
Iqaqa alizizwa ukunukaUmuntu akasiboni isici noma ububi bakhe.
Isalakutshelwa sibona ngomophoUmuntu ongalaleli iziyalo, noma ekhuzwa ubona ngomphumela omubi noma oyingozi.
Isilo siyawafinyeza amaziphoUmuntu onamandla noma ohlakaniphile ngeke umthole ehamba ezikhukhumeza ngalawomandla nenhlakanipho yakhe.
Isithukuthuku senja siphelela eboyeniKonke akwenzayo noma kukuhle kanjani akubongwa noma akunconywa.
Ithole likhula namafutha alo (kubuye kuthiwe ithole likhula namanono alo)Kusho ukuthi umuntu ukhula abe yilokho athi esemncane wabe eyikho. Akabe esaguquka kukho noma esemdala.
Izwibela ladla indlovuIzinto ozedelela ngoba uzibona zingelutho zinhaba ingozi kuwe zikulimaze.
Kazi iyozala nkomoniKazi kuyokwenzakalani noma umphumela uyoba njani.
Kubambene ingwe nengonyamaKuxabene noma kubhekene abantu abanamandla alinganayo.
Kungawa ilanga licoshwe zinkukhuKusuke kukhulunywa ngento engasoze yenzeka.
Lala luluzaKushiwo kumuntu ongahlakaniphile ukuth vuka emaqandeni uyoze utholwe izimo ezizokufaka enkingeni.
Lapho kukhona isidumbu ilapho kukhona amanqeUma umuntu esenkingeni ilapho abantu abasizakala khona ngaye.
Libheke uligcineOsongela omunye ngokumbulala.
Lixhoshwa libhekileIphutha lenzeka noma uqaphele.
Nalapho kungekho qhude kuyasaAkusho ukuthi lowo ozigqajayo uma eke wahamba kokwenziwayo kuyokuma izinto, kuyohamba kahle ngisho engasekho.
Ngumhlambi kazelusileKuchaza ukuthi akekho obabhekile, benza umathanda nje.
Siyoze sihlangane okhalweni lwezimpungusheUsongo, siyoze sitholane la esiyodelisana khona, ngokulwa imvamisa.
Sobohla ManyosiUyophela umbuso.
ubucwi obuhle obuhamba ngabubili.kusho ukuthi thekela usizo kwabanye, funa imibono yabanye khona uzosizakala empilweni.
Ukhamba lufuze imbizaIngane ifuze umzali wayo.
Umenzi uyakhohlwa kodwa umenziwa akakhohlwaUmuntu osuke enze okubi komunye uyashesha ukukhohlwa kodwa lo osuke enziwe okubi akakhohlwa neze.
Umkhumiso usulingene izintondoloOkusele sekulingene abanikazi bakho.
Umthente uhlaba usamilaIngane ikhombisa izimpawu zalokho eyoba yikho uma isikhulile ngenkathi isencane.
Umthente uhlaba usamilaIsimilo noma ithalente lomuntu livela esesemncane.
Umvunisi ubuya nengqobeSexwayisa ukuthi ungangeni kakhuku ezingxabanweni zabantu ngoba ngokwenze njalo ungazithola ususenkingeni.
Umzungulu ubopha womileUngamdeleli umuntu ngoba umbona ebukeka ebuthakatha engenawo amandla.
Ungakhulumi ngobhejane kungekho sihlahla eduzeUngazifaki enkingeni kungenasidingo nasisombululo.
Ungayishayi ingede ngojuUma wenzelwe okuhle kumele ubonge.
Usifumbu ubona uqhaqhazelaUbona isici somunye kodwa nawe ube unesakho.
Wande ngomlomo kuhle kwesiqebethoInto ayaziyo ukukhuluma nje kuphela. Kuthi lapho sekudingeka ukuba enze, ahluleke.
Yimpi yakwamabon’abulaweUmuntu oyingozi owesatshwa njengenyoka.
Yinkukhu nempakaUbutha obukhulu lapho abantu bezondelana ukubulalana.

Nanku umdlalo omncane – Ngabe uyazazi izaga nezisho eziveziwe lapha esithombeni 👇

cindezela isithombe ngezansi ukuveza zonke izithombe

13 thoughts on “Izaga zesiZulu nezincazelo zakhona”

 1. Bhekithemba Sithole

  Ayi luyahlwabusa ulimi lwethu. Asengiqedile ama born free ama OBE kanye no CAPS awazazi izaga nezisho.

 2. Ngicela ukubuza ukuthi lamagama alandelayo enza msebenzi Min emshweni
  Ngesikhathi
  Idle
  Ngesisu
  Ijuba
  Nguyena

 3. Ngicela ukubuza lezi zaga:
  1. Isisu somhambi asingakanani singangenso yenyoni
  2. Ukudlela ogageni

  Ngicela izi ncazelo zakhona.

  1. 1. Isisu somhambi asingakanani, singangenso yenyoni— Isihambi saneliswa yilokho esikuphiwayo noma kuncane kangakanani.

Leave a Comment

Your email address will not be published.