Izinyanga zonyaka

Izinyanga zesiZulu zisemqoka emisebenzini eyehlukene. Emamdulo kwakubhekwa ilanga, inyanga, izinkanyezi, umoya kanye nokutshaliwe ukuqamba inyanga leyo yangaleso sikhathi. Umuntu ongumZulu ubebona ngokushintsha kwesimo sezwe ukuthi sekuyisikhathi sokwenza okuthile. Zihleleka kanje izinyanga eziyisishiyalombili.
JanuaryUMasinganaIsikhathi lapho okusingwa khona izigabe ngaphansi kwamagwagwa ezintanga esizigubhazela ngenxa yezinkinga zasehlobo.
FebruaryUNhlolanjaIzinja ziyalandelana futhi ziyakhwelana.
MarchUNdasaIzingane zidansizela ngesisu nakhu phela ukudla kwasehlobo sekuyadliwa njengombila.
AprilUMbasaKuqala ukubanda sekuyabaswa.
MayUNhlabaSekuyashesha ukuhlwa kusuke sekungena ubusika.
JuneUNhlangulanaIzihlahla seziqala ukuhlangula amaqabunga azo, ubusika sebungene.
JulyUNtilikaziIzwe seligcwele izintuli, kunomoya omningi.
AugustUNcwabaIzwe lisuke selincwaba selembatha uhlaza ebukade buphundlwa ubusika izulu selizokuna kutshalwe.
SeptemberUManduloKuqala imvula, abantu baqala ukundulelisa.
OctoberUMfumfuIzihlahla seziyathela, emasimini kuyafufusa.
NovemberULweziAmaxoxo asekhala kakhulu, kumanzi.
DecemberUZibandlelaIzindlela seziqala ukuvaleka ngoba sekuhluma izikhotha nakhu phela seliyana izulu.

Seasons in Zulu

These are the four seasons of the year (Izikhathi zonyaka)
SpringiNtwasahlobo
SummeriHlobo
AutumniKwindla
WinteruBusika

Other helpful terms

This yearKulonyaka
Next yearNgonyaka ozayo
Last yearNgonyaka odlule
This monthKulenyanga
Next monthNgenyanga ezayo
Last MonthNgenyanga edlule
New Years DayUncibijane

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *