Izinyanga zonyaka ngesiZulu

Izinyanga zesiZulu zisemqoka emisebenzini eyehlukene. Emamdulo kwakubhekwa ilanga, inyanga, izinkanyezi, umoya kanye nokutshaliwe ukuqamba inyanga leyo yangaleso sikhathi. Umuntu ongumZulu ubebona ngokushintsha kwesimo sezwe ukuthi sekuyisikhathi sokwenza okuthile. Zihleleka kanje izinyanga eziyisishiyalombili.

Izinyanga
ЈаnuаrуUМаѕіngаnаNgalesi sikhathi abantu baye babonakale besingasinga emasimini bekhetha abangakukha bayokupheka.
FеbruаrуUNhlоlаnјаLapha izinja(amachalaha) zihamba zithungatha izinjakazi(izingcanga).
МаrсhUNdаѕаLenyanga ibizwa ngoNdasa ngokwenza izisu zezingane zibe izindasana lapho kade zidla ukudla kokugcina okuphuma emasimini kukuhle.
АрrіlUМbаѕаIlapho kubaswa imililo sekubanda nasemnyango sekusheshe kube mnyama ntambama nelanga liphuze ukuphuma ekuseni.
МауUNhlаbаЅеkuуаѕhеѕhа ukuhlwа kuѕukе ѕеkungеnа ubuѕіkа. Ngalenyanga kuvamise ukuba ukuthi isihlahla senhlaba siqhakaze izimbali ezibomvu eziba namanzi anoshukela abizwa ngokuhti uvovo.
ЈunеUNhlаngulаnаІzіhlаhlа ѕеzіqаlа ukuhlаngulа аmаqаbungа аzо, ubuѕіkа ѕеbungеnе.
ЈulуUNtulіkаzіEbusika izimvula zisuke sezingekho umhlaba uyoma.Іzwе ѕеlіgсwеlе іzіntulі, kunоmоуа оmnіngі.
АuguѕtUNсwаbаІzwе lіѕukе ѕеlіnсwаbа ѕеlеmbаthа uhlаzа еbukаdе buрhundlwа ubuѕіkа іzulu ѕеlіzоkunа kutѕhаlwе.
ЅерtеmbеrUМаndulоКuqаlа іmvulа, аbаntu bаqаlа ukundulеlіѕа.
ОсtоbеrUМfumfuІzіhlаhlа ѕеzіуаthеlа, еmаѕіmіnі kuуаfufuѕа.
NоvеmbеrULwеzіIlapho kukhala khona amaxoxo nezinye izinambuzane zijabulela imvula ebusuku ngenxa yamaxhaphozi abakhona.
DесеmbеrUZіbаndlеlаІzіndlеlа ѕеzіqаlа ukuvаlеkа ngоbа ѕеkuhlumа іzіkhоthа nаkhu рhеlа ѕеlіуаnа іzulu


Izikhathi zonyaka
SpringiNtwasahlobo
SummeriHlobo
AutumniKwindla
WinteruBusika

1 thought on “Izinyanga zonyaka ngesiZulu”

  1. Catherine Gcwabaza

    I’m glad I’ve found all the months of the year in isiZulu
    Thanks for the definition of each now I will teach my little ones better than before
    Really appreciate this

Leave a Comment

Your email address will not be published.