Iziphicaphicwano

Yini iziphicaphicwano?

Iziphicaphicwano uhlobo lwenkulumo olusangxoxo yokuzijabulisa nokuchitha isizungu, kwabadala nakwabancane. Ngalomdlalo izingane zazifunda ukucabanga masinya futhi ngokucophelela.

Inkunzi ebomvu ulimi. Isibaya esenziwe ngamatshe amhlophe amazinyo.

Isihlahla namagatsha aso. Umama odansayo isihlahla simi ngesiqu saso bese amagatsha ayanyakaza kufanekiswa nokudansa ngoba epheshulwa ngumoya, wona azingane zesihlahla.

Isitsha esikhulu nesincane, incazelo ithi, umntinini uyisitsha esincane siyakwazi ukungena kwesikhulu kodwa umntonono isitsha esikhulu asingeni kwesincane.

Iphalishi, uma liphekwa ibhodwe livuliwe, lilokhu ligxuma bese likushisa.

Umfula ogelezayo, ofanekiswa nenyoka, awumi uhamba imini nobusuku.

Umlilo, uyashisa ayikho into engasondela khona noma ihlale emlilweni

Ingindi noma ukhiye, uma uhamba ekhaya ufaka ingidi emnyango noma ukhiye.

Isitimela, uma isitimela sesingena esiteshini sibanga umsindo

Isibhamu, ukuqhuma kwesibhamu abantu babaleke kakhulu

Ngabe zikhona ezinye ozaziyo? Shiya i-comment ngezansi 👇

9 thoughts on “Iziphicaphicwano”

  1. 1)nginiphica ngomama uyasuza ingane zyabaleka?!
    2)nginiphica ngomkhulu onamajazi amaningi?!
    3)nginiphica ngento yami ethi kungasitha ilanga inyamalale?!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *