Yini indikimba?

Imibuzo nezimpenduloYini indikimba?
Siyanda asked 4 months ago
3 Answers
Sanele answered 4 months ago

Eyy ngokwaz kwami mawubhala incwadi kubakhona

Ikheli
Isbingelelo
Bese kthiwa “iNdikimba” inkulumo/indaba
Kube isphetho

Ngokolwaz enginalo 

Mzizi answered 4 months ago

Umongo wendaba ukuthi indaba ikhuluma ngani

Nothando M answered 4 months ago

Umongo waleyonto enikhulumangayo,in English it a Theme

Your Answer